Kwaliteitswaarborgen

 

Ik doe veel om de kwaliteit van mijn dienstverlening te waarborgen, waaronder:

 • Bewindvoering Lotens voldoet aan alle strenge eisen die de overheid stelt in de nieuwe wet met het besluit kwaliteitseisen voor professionele bewindvoering, curatele en mentorschap. Deze nieuwe wet is ingegaan op 01 april 2014
 • Jaarlijks wordt mijn werk gecontroleerd door een register accountant
 • De eerste taak van de bewindvoerder, curator is het inventariseren van de boedel voor zover die onder het bewind valt, daarvan wordt een boedelbeschrijving gemaakt. Zaak is om zoveel mogelijk te voorkomen dat vermogensbestanddelen aan het bewind worden onttrokken. De boedelbeschrijving wordt binnen drie maanden na aanvang van het bewind, curatele ondertekend door de bewindvoerder, curator. Vervolgens moeten deze documenten worden ingediend bij de kantonrechter.
 • Indien u te maken heeft met problematische schulden, dient de bewindvoerder, curator bij de boedelbeschrijving een plan van aanpak
  te overleggen
 • Jaarlijks leg ik over elke cliënt rekening & verantwoording af aan de kantonrechter over het gevoerde bewind

Klachtenprocedure

 • Is men toch ontevreden over de manier van waarop ik handel of heb gehandeld, dan kan men een klacht bij Bewindvoering Lotens indienen. Klik in het menu op klachtenregeling. Indien wij er samen niet uitkomen kunnen we naar de kantonrechter

Privacy

 • Alle klantgegevens worden zowel digitaal als schriftelijk opgenomen. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. Alleen de bewindvoerder heeft toegang tot deze gegevens. Onbevoegden kunnen geen toegang krijgen tot deze gegevens. Gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien het belang van de cliënt daarmee is gediend.

Dossiervorming

 • Bewindvoering Lotens vormt, beheert, onderhoudt en continueert ieder week alle clientendossiers. Dit gebeurt zowel schiftelijk als digitaal en is ten alle tijden door u in te zien
 • Ieder clienten-dossier bevat alle voor de uitoefening van de diensten van Beschermingsbewind Lotens de van belang zijnde documentatie waaronder documenten die de vermogenstoestand van de client betreffen.

Contact tussen client en Bewindvoering Lotens

 • Over het algemeen heb ik wekelijks contact met al mijn clienten. Dit kan persoonlijk, via telefoon of mail zijn. Het contact wordt aan uw behoefte aangepast.
 • Ieder contact, gemaakte afspraken en opdrachten met client wordt vastgelegd