Checklist bij Intakeformulier

 

 • Kopie ID c.q. verblijfsvergunning
 • Beschikking huurtoeslag
 • Beschikking zorgtoeslag
 • Beschikking kindertoeslag
 • Huurspecificatie of eigendomsbewijs/hypotheekgegevens
 • Beschikking AWBZ
 • Bewijsstukken alle vaste lasten
 • Zorgpolis
 • AVP/inboedelverzekering
 • Overige verzekeringen
 • 3 maanden bankafschriften
 • Laatste 3 inkomensspecificaties
 • Jaaropgaven (t.b.v. evt. aanvragen langdurigheidstoeslag)
 • Belastingaanslag afgelopen jaar en/of VT
 • Auto/ kenteken deel 1 en 2
 • Evt. abonnementen
 • Reis/studiekosten
 • Gegevens kinderen (naam en geboortedatum)
 • Gegevens (ex)partner en evt. scheidingsdatum
 • Evt. alimentatiegegevens
 • Rekeningnummer huishoudgeld aanwezig c.q. aanvragen
 • Gegevens kinderbijslag

Bij bijzondere bijstand/langdurigheidstoeslag/chronisch ziekentoeslag

 • Door cliënt aan te vragen
 • Door bewindvoering Lotens aan te vragen
 • Noodzakelijkheidsverklaring hulpverlener
 • Bankafschriften huishoudgeldrekening hier naar toe (brief meenemen)
 • Bij langdurigheidstoeslag: 5 jaaropgaven
 • Bij chronisch ziekentoeslag: beschikking WAO/WAJONG of bij WWB
 • verklaring hulpverlener 80-100% arbeidsongeschikt

Bij schulden

 •  Specificatie van de schulden
 • Overzicht BKR registratie
 •  Eventuele lopende regelingen

T.b.v. aanvraag WSNP ook

 • Indien gescheiden, kopie echtscheidingsconvenant
 • Beschikking uitkering (hierin wordt uitkering toegekend)
 • Uittreksel GBA
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Bewijzen van vermogen
 • Machtiging/overeenkomst
 • Data ontstaan en oorzaak schulden
 • Auto/ kenteken deel 1 en 2 en noodzakelijkheidsverklaring

Indien compleet

 • Machtiging/overeenkomst afsprakenformulier tussen client en bewindvoering Lotens